แนะนำแนวทางสร้างอาชีพ โครงการ “ปลูกถั่วลิสง ส่งโก๋แก่” ลงทุนต่ำ ดินดี เงินดี มีตลาดรองรับแน่นอน

สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่าน วันนี้เรามีโครงการดี ๆ มาฝากชาวเกษตรกรกันครับ เป็นเรื่องที่หลายคนสนใจและสงสัยมานานเกี่ยวกับโครงการปลูกถั่วลิสง ซึ่งเป็นพืชบำรุงดินระยะสั้น และนิยมรับประทานทั่วไปทุกวัย ด้วยบริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จำกัด. ได้จัดทำโครงการ “ปลูกถั่ว กับโก๋แก่” ขึ้น เพื่อเชิญชวนให้เกษตรกรปลูกถั่วลิสงป้อนให้กับบริษัท ในช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จแล้ว เพื่อเป็นพืชทางเลือกที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกค่อนข้างน้อย และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วยนั้น

ในปัจจุบันบริษัทแม่รวยมีพนักงานกว่า 600 คน ในปี พ.ศ. 2543 บริษัทได้รับการรับรองระบบการผลิต ISO 9001 โดยสถาบัน BVQI ตามด้วยมาตรฐาน GMP และ HACCP ใน พ.ศ. 2545 โดยสถาบัน BVQI เช่นกัน ภายใต้สโลแกน “ความเป็นเลิศ”

บริษัทแม่รวยการเกษตรจังหวัดสกลนคร และเกษตรกรรายย่อย ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการวิจัยเรื่องสายพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อแจกจ่ายต่อให้เกษตรกร และหลังจากนั้นจึงซื้อถั่วลิสงจากเกษตรกรเหล่านั้น ในราคาที่เป็นธรรม ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้กว่า 100 หมู่บ้าน สำหรับการปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงจะใช้วิธีการธรรมชาติและปุ๋ยชีวภาพ โดยไม่มีการใช้สารเคมีผลิตภัณฑ์ของเราจึงได้รับการยอมรับจากนานาประเทศกว่า 50 ประเทศ แต่เราก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายฐานการผลิตทั้งในส่วนที่มีอยู่เดิม และยังเปิดตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศอีกมากมาย

การส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปลูกถั่วลิสง โดย บ.แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จก. ผู้ผลิตและจำหน่ายถั่วลิสง

ทางโก๋แก่ จึงได้ร่วมมือกับ กรมการข้าว ได้จัดทำโครงการปลูกพืชหลังนาโดยได้ใช้เกษตรแปลงใหญ่รวมพื้นที่กว่า 700 ไร่ในพื้นที่ภาคอีสาน นำร่องโครงการ โดยหลังจากการทำนาปีแล้วจะ ปลูกถั่วลิสงต่อ โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ คือต้องการให้เกษตรกรลดการทำนาปรังเนื่องจากทิศทางของข้าวยังอยู่ในทางลบ ซึ่งรัฐบาลเองยังต้องการให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชชนิดอื่นแทน ซึ่งตัวของถั่วลิสงเองเหมาะที่จะเป็นพืชคั่นระหว่างหยุดการทำนาปี เนื่องจาก 1 ต้นทุนในการปลูกค่อนข้างต่ำ และมีตลาดที่รองรับแน่นอน

สร้างรายได้เสริม มากถึง 4-5 พันบาทต่อไร่

ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรสามารถสร้างรายได้มากถึง 4-5 พันบาทต่อไร่ ฉะนั้น พืชถั่วจึงตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรได้ดีเนื่องจากเป็นพืชที่มีอายุสั้น มูลค่าทางเศรษฐกิจและการตลาดที่มั่นคง และที่สำคัญยังสามารถบำรุงดินและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีได้เนื่องจาก การปลูกถั่ว ใช้สารเคมีที่ค่อนข้างน้อยมากจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงเรียนโก๋แก่

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนโก๋แก่ ได้รับการส่งเสริมจากบริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด ในหลายด้าน ทั้งการส่งเสริมด้านการใช้องค์ความรู้ใน การปลูกถั่ว ลิสง เพื่อให้ได้ถั่วที่มีคุณภาพและมีปริมาณผลผลิตที่ดี โดยการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) พัฒนาและวิจัยไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการผลิตที่มอบทั้งเมล็ดถั่วลิสงและปุ๋ย และยังรวมไปถึงการให้การสนับสนุนแก่กลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มในการทำงาน โดยมีกองทุนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง ที่มาจากการขายผลผลิตถั่วลิสงจากแปลงโรงเรียนโก๋แก่ เป็นตัวเชื่อมโยงกลุ่มให้เหนียวแน่นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การปลูกถั่วลิสงในนาข้าว

ซึ่งก่อนที่เกษตรกรจะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้ในการเพาะปลูก ดูแลรักษาหลังเก็บเกี่ยว และเมื่อเกษตรกรได้เพาะปลูกถั่วแล้วทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมแปลงตลอดเพื่อให้เกษตรกรปลูกถั่วให้ได้มาตรฐานตรงตามที่ตลาดต้องการและให้ได้ผลผลิตมากที่สุด

พันธุ์ถั่วลิสง

นอกจากองค์ความรู้ที่ทางบริษัทมีให้กับเกษตรกรแล้ว ในส่วนของเมล็ดพันธุ์ ทางโก๋แก่ยังได้เป็นผู้จัดหาให้กับเกษตรกร เพื่อที่นำไปปลูกแล้วจะได้ผลผลิตที่ออกมาตรงกับความต้องการของตลาดซึ่งปัจจุบันมีอยู่  2 สายพันธุ์คือ “พันธุ์ขอนแก่น 5” และ“พันธุ์ไทนาน 9” ซึ่ง 2 พันธุ์นี้ได้ผ่านการทดลองทั้งในกระบวนการผลิตและรสชาติที่ตรงตามที่ตลาดต้องการ

กระบวน การปลูกถั่ว ลิสง และ การเตรียมแปลง ปลูกถั่วลิสง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การปลูกถั่ว จะให้ได้คุณภาพและผลผลิตที่ดี ต้องอาศัยการเอาใจใส่ดูแลของเกษตรกรร่วมด้วย ซึ่งเกษตรกรต้องดูแลตั้งแต่ช่วงเตรียมดินซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญหากเตรียมดินไม่ดีจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วได้ ซึ่งตามหลักต้นถั่วที่ปลูกต้องได้ผลผลิตสูงสุด 600-700 กิโลกรัมฝักแห้ง แต่ในปัจจุบันเกษตรกรสามารถผลิตถั่วได้เพียง 350 กิโลกรัมฝักแห้ง ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทพยายามผลักดันให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตให้ได้ถึง 500 กิโลกรัมฝักแห้ง ซึ่งเกษตรกรสามารถทำได้หากมีการเอาใจใส่และดูแลเป็นอย่างดี โดยหากเกษตรกรมีแรงงานไม่เกิน 4 คน ทางบริษัทจะแนะนำให้เกษตรกรปลูกเพียง 4 ไร่เท่านั้นเพื่อการดูแลที่ทั่วถึง แต่หากเกษตรมีพื้นที่มากบริษัทก็จะมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยเหลือทั้งด้านการปลูกและเก็บเกี่ยว

“อยากจะเชิญชวนเกษตรกรมา ปลูกถั่วลิสง กับโก๋แก่ เพราะอย่างน้อยด้านเศรษฐกิจโก๋แก่เป็นตลาดที่มั่นคงอยู่แล้ว บริษัทมีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายและมีความจริงใจให้กับเกษตรกร อยากให้มาร่วมมือกับเรา เพราะโครงการนี้เป็นโครงการพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจในครัวเรือน และยังช่วยพัฒนาปรับปรุงสภาพพื้นที่ดินของเกษตรกรให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง อยากจะฝากเกษตรกรว่า ให้หันมาปลูกถั่วอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะถั่วลิสงกับโก๋แก่ เราพร้อมที่จะเดินไปกับคุณ เราจะไม่มีการปล่อยมือหรือทอดทิ้งคุณแน่นอน” คุณกิตติ์ธนัตถ์ อัมพรแสงทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด  ได้กล่าวทิ้งท้าย

เกษตรกรตัวอย่าง : คุณ อำพร สิงห์ทอง ปลูกถั่วลิสง ในนาข้าว สร้างรายได้ให้กับพี่อำพรได้มากถึง 30,000 บาทในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือน

นอกจากตัวแทนของบริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จำกัด ที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้แล้วยังได้เกษตรกรตัวอย่าง คุณ อำพร สิงห์ทอง  หรือ พี่อำพร เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกถั่วกับโก๋แก่ มาให้ข้อมูลและประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการอีกด้วย เมื่อครั้งข้าวเปลือกของประเทศไทยมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้เกษตรกรชาวนาไทยส่วนใหญ่หลังจากทำข้าวนาปีแล้วจะทำการปลูกข้าวนาปรังต่อทันที เพื่อรายได้จะเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อ 3-4 ปี ที่ผ่านมาราคาข้าวค่อนข้างตกต่ำบวกกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งมากขึ้นทำให้รัฐบาลประกาศให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวนาปรังและให้หันมาปลูกพืชทนแล้งชนิดอื่นแทน

เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากปลูกข้าวนาปรังลงไป  ทำให้พี่ อำพร  เกษตรกรชาวนา จังหวัดสกลนคร หันมา ปลูกถั่วลิสง กับโครงการปลูกถั่วกับโก๋แก่ เพื่อสร้างรายได้ระหว่างรอทำนารอบต่อไป พี่อำพร เจ้าของท้องนาจำนวน 12 ไร่ ได้ให้ข้อมูลว่า แต่เดิมทีมีอาชีพทำนาข้าวมาแต่เกิด โดยจะปลูกข้าวพันธุ์ กข. 15 เมื่อหมดฤดูการทำนา คุณอำพรได้เข้าร่วมกับ  “โครงการโรงเรียนโก๋แก่”  โดยได้ปลูกพืชอายุสั้นคือถั่วลิสง โดยได้รับการสนับสนุน เมล็ดพันธุ์และองค์ความรู้ต่างๆ จาก บริษัท แม่รวย จำกัด โดยพันธุ์ถั่วที่ใช้ปลูกคือ “พันธุ์ไทนาน 9” ซึ่งขั้นแรกในการปลูกคุณอำพรจะเตรียมดินโดยการตัดต่อซักข้าว หลังจากนั้น 1 อาทิตย์จะทำการเผาตอซัง หลังจากนั้นจะไถดะหน้าดิน 2 รอบ

จากนั้นจะทำการยกร่องน้ำ โดยเอาน้ำเข้าร่องให้ระดับน้ำสูงครึ่งร่อง จากนั้นใส่ปุ๋ยรองพื้นทั้งเคมีและอินทรีย์ ผสมกัน อัตราปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21 จำนวน 2 กระสอบ และสูตร 16-16-8 จำนวน 1 กระสอบ และปุ๋ยชีวภาพอีก 1 กระสอบ นำทั้งหมดมาผสมกันใช้ในพื้นที่ 4 ไร่ รวมค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยทั้งหมด 3000-3500 บาท

หลังจากเตรียมดินแล้ว คุณอำพรจะปลูกถั่วโดยอัตราการปลูก 18 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะห่างของต้น 25 เซนติเมตร หลังจากนั้นช่วง 3-4 วันให้หลังเกษตรกรต้องหมั่นสังเกตแปลงปลูกว่ามีแมลงจำพวกเพลี้ยลงหรือไม่หากลงก็จะกำจัดโดยการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง จากนั้นอีก 40 วัน จะเริ่มฉีดพ่นฮอร์โมน อาหารเสริมทางใบ  เมื่อต้นถั่วมีอายุครบ 110-120 วัน ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งคุณอำพรสามารถเก็บเกี่ยวถั่วได้มากถึง 350-400 กิโลกรัมต่อไร่.

สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่อำพรได้มากถึง 3 หมื่นบาท ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือน

เมื่อเก็บเกี่ยวถั่วแล้วจะต้องนำต้นถั่วมาตากแดดให้ฝักถั่วแห้ง เมื่อฝักแห้งแล้วทางบริษัท แม่รวย จะมารับซื้อถึงที่ โดยอัตราที่รับซื้อคือ 30 บาทต่อกิโลกรัม  เมื่อปีที่ผ่านมาการปลูกถั่วกับโครงการปลูกถั่วกับโก๋แก่ สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่อำพรได้มากถึง 3 หมื่นบาท ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือน

ซึ่งคุณอำพรยอมรับว่า  “การปลูกถั่วลิสง สามารถสร้างรายได้ที่ดีในช่วงเว้นว่างจากการทำนา ที่สำคัญการปลูกถั่วในแปลงนาทำให้พื้นดินสมบูรณ์ขึ้นและต้นถั่วที่เก็บเกี่ยวแล้วยังสามารถไถกลบให้เป็นปุ๋ยบำรุงดินต่อได้อีก ทำให้เพิ่มผลผลิตในการทำนาข้าวในรอบต่อไปได้อีก”

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณ อำพร สิงห์ทอง 121 หมู่ที่ 5 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร

นอกจากนี้พี่อำพรยังเป็นสมาชิกในกลุ่ม โดยมีสมาชิกกว่า 30 คน รวมพื้นที่นาได้ 57 ไร่ ซึ่งทางกลุ่มที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จำกัด โดยทางกลุ่มได้นำเงินมาเช่าที่ดินจำนวน  3 ไร่ เพื่อปลูกพืชต่าง ๆ และนำผลผลิตไปขายนำเงินมาแบ่งปันกันในกลุ่ม เป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง นอกจากการบริษัทแม่รวยจะสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มขึ้นแล้ว ยังมีการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับใช้ในพื้นที่นาของตัวเองเพื่อเพิ่มผลผลิตในอนาคตนั่นเอง.

ระบบการควบคุมคุณภาพ

ถั่วลิสงที่ของบริษัทได้ผ่านระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด โดยเริ่มจาก

-การตรวจสอบโลหะเพื่อตรวจหาโลหะปนเปื้อน -การตรวจสอบสีเพื่อคัดแยกถั่วลิสงที่คุณภาพไม่ดีออก -การตรวจสอบพื้นผิวเพื่อคัดแยกถั่วลิสงที่มีหิน ฝุ่น หรือทราย ปนเปื้อน หรือถั่วลิสงที่ถูกแมลงกิน -การตรวจสอบสารอัลฟลาท็อกซิน -หลังจากนั้น ถั่วลิสงจะผ่านการคัดเลือกโดยทีมงานกว่า 100 คน รวมจำนวน 3 ครั้ง

การควบคุมสารอัลฟลาท็อกซิน

-ติดตั้งเครื่องตรวจสอบสารอัลฟลาท็อกซินในระหว่างกระบวนการควบคุมคุณภาพ -ถั่วลิสงทุกรุ่นจะผ่านการตรวจสอบอัลฟลาท็อกซิน บริษัทของเราเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีเทคโนโลยี Thin Layer Chomotography เป็นของตัวเอง -ถั่วลิสงที่มีปริมาณอัลฟลาท็อกซินเกินมาตรฐาน (4 ppb) จะถูกกำจัด

โครงการ “ปลูกถั่ว กับโก๋แก่” จะมีการอบรมให้ความรู้เนื้อหาเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

-การส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปลูกถั่วลิสง

-เกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกพืชหลังนา

-กระบวนการ ปลูกถั่วลิสง

-การเตรียมแปลง ปลูกถั่วลิสง

-การให้น้ำในแปลงถั่วลิสง

-การฉีดพ่นสารบำรุงในแปลงถั่วลิสง

-การตรวจสอบแปลงปลูกถั่วลิสง

-การเก็บเกี่ยวถั่วลิสง

-กระบวนการผลิตถั่วลิสงตากแห้ง

-การบรรจุถั่วลิสงพร้อมส่งลูกค้า ฯลฯ เป็นต้น..

สำหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จำกัด 359 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

สำนักงานสกลนคร โทร. 042-163-061, 042-747-434

สำนักงานใหญ่ กทม. โทร. 02-416-0077, 02-894-1122

ขอบคุณแหล่งข้อมูล :koh-kae.com,palangkaset.com